Leczenie zachowawcze-wypełnienia

 • gwarancja 1 rok przy prawidłowym zgryzie

 • gwarancja 6 m-cy dla wypełnień w zębach mlecznych

 • gwarancja 3 m-ce dla wypełnień w zębach martwych lub gdy wypełnienie obejmuje więcej niż 50% objętości zęba

Leczenie protetyczne

 • gwarancja 1 rok na wkłady koronowo-korzeniowe

 • gwarancja 2 lata na uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome

Dla prac protetycznych gwarancja uzyskuje ważność w momencie zakończenia realizacji planu leczenia protetycznego ustalonego przez lekarza prowadzącego.

Leczenie implantologiczne

 • gwarancja 10 lat na wszczepiony implant
 • gwarancja 2 lata na prace protetyczne na implantach
 • gwarancja 3 m-ce dla wypełnień w zębach martwych lub gdy wypełnienie obejmuje więcej niż 50% objętości zęba

W przypadku braków w uzębieniu, które nie zostaną uzupełnione, gwarancja zostaje skrócona do 6 miesięcy.

Warunki gwarancji

 • kontrola u lekarza prowadzącego minimum 1 raz do roku, chyba, że lekarz zaleci inaczej

 • systematyczna higienizacja (scaling, piaskowanie i fluoryzacja) co 6 miesięcy

 • utrzymywanie higieny jamy ustnej zgodnie z otrzymanymi zaleceniami

 • niezwłoczne wykonanie zaleceń lekarza prowadzącego zaleconych podczas wizyt kontrolnych

Gwarancja nie obejmuje

 • prac tymczasowych, np. korony tymczasowe, protezy natychmiastowe

 • prac, co do których Pacjent został poinformowany o ograniczonej, bądź braku gwarancji i zostały one wykonane na życzenie Pacjenta

 • protez naprawianych, bądź klejonych poza Mediss Dental Clinic

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku

 • niestosowania się do zaleceń w zakresie higieny jamy ustnej

 • niestosowania się do zaleceń w zakresie zaleceń i wskazań lekarza prowadzącego

 • niestawiania się na wizyty kontrolne

 • uszkodzeń mechanicznych
 • uszkodzeń koron zębowych pomiędzy wizytami zębów w trakcie leczenia kanałowego
 • uszkodzeń koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym, których nie odbudowano protetycznie

 • uzupełnienia jedynie części braków zębowych i w konsekwencji przeciążenia strefy uzupełnionej protetycznie

 • zaniku kości i zmian w przyzębiu

 • poprawek wykonanych w innych gabinetach stomatologicznych

 • choroby, mającej niekorzystny wpływ na kondycję jamy ustnej i uzębienia Pacjenta, np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza)

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek dolegliwości będącej skutkiem leczenia stomatologicznego, Pacjent powinien niezwłocznie stawić się u lekarza prowadzącego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu wystąpienia wady, bądź dyskomfortu. Gwarancja nie obejmuje kosztów dotarcia pacjenta do Mediss Dental Clinic.