Gdańsk 20.11.2022

 

REGULAMIN realizacji usługi „Grudniowy Pakiet Zdrowotny”

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres, zasady nabycia i realizacji świadczenia zdrowotnego, tj. usługi „Grudniowy Pakiet Zdrowotny („Usługa”), której szczegóły zostały wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Podmiotem realizującym Usługę jest Mediss Dental Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; adres: ul. Rakoczego 19/U5, 80-286 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000769018, której nadano NIP: 9571112984 oraz numer identyfikacyjny REGON: 382420803, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 PLN, (dalej jako „Spółka”):
 3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapisanie się drogą telefoniczną, online bądź osobiście na wizytę w grudniu 2022. Przy zapisie należy poinformować o skorzystaniu z zaproszenia na ,,Grudniowy pakiet zdrowotny”. Nabywcą Usługi (tj. posiadaczem Zaproszenia) może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia („Nabywca”). Osobą korzystającą z Usługi („Osobą uprawnioną”) może być Nabywca albo wskazana przez Nabywcę inna osoba, która nie ukończyła 18. roku życia.
 4. Zaproszenie polega na powołaniu się na akcję przy zapisywaniu wizyty. Pakiet nie podlega wymianie na gotówkę. Mediss samodzielnie podejmuje decyzje o zapisie wizyty , a jakiekolwiek osoby nie mogą kierować wobec Mediss żądań ani roszczeń.
 5. Z pakietu można skorzystać jednorazowo, a po jego wykorzystaniu (tj. realizacji Usługi na podstawie Zaproszenia na rzecz jakiejkolwiek osoby) traci ważność. Utrata ważności oznacza brak możliwości realizacji Usługi na podstawie Zaproszenia na rzecz jakichkolwiek osób.
 6. Obowiązuje ograniczona ilość miejsc, w związku z czym Mediss zastrzega sobie realizację usługi ograniczonej ilości osób.

7.Usługa w promocyjnej cenie może być realizowana tylko w grudniu 2022.

 

REALIZACJA USŁUGI

 1. Szczegółowe zasady realizacji Usługi opisane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 2. Usługę należy zrealizować w grudniu 2022.
 3. Warunkiem realizacji Usługi jest uzgodnienie (rezerwacja) jej terminu przez Osobę uprawnioną za pośrednictwem:
 4. a) osobiście,
 5. b) recepcji placówki, w której ma być zrealizowana Usługa, lub
 6. c) drogą online (mail,social media).
 7. W przypadku rezygnacji z Usługi, Osoba uprawniona powinna odwołać ją minimum 12 godzin wcześniej. Odwołanie rezerwacji może nastąpić:
 8. a) poprzez wysyłanie zwrotnego SMS;
 9. b) osobiście,
 10. c) telefonicznie.
 11. W przypadku:
 12. a) niestawienia się Osoby uprawnionej na Usługę w zarezerwowanym terminie i nieodwołania rezerwacji zgodnie z ust. 4 powyżej lub
 13. b) odwołania wizyty w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 4 powyżej, lub
 14. c) stawienia się Osoby uprawnionej na Usługę w zarezerwowanym terminie, ale nieokazania dokumentów tożsamości,

Zaproszenie traci ważności i Usługa na podstawie Pakietu nie będzie przez Mediss realizowana.

 1. W przypadku, gdy nieskorzystanie przez Osobę uprawnioną z Usługi wynika z nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności siły wyższej, Mediss rozpatrzy takie sprawy w trybie indywidualnym w oparciu o wniosek Nabywcy lub Osoby uprawnionej.

 

 1. Jeżeli Osoba uprawniona nie ukończyła 18 roku życia, wszelkie ustalenia w zakresie terminu realizacji Usługi następują z Nabywcą. Jeżeli Osoba uprawniona nie ukończyła 18 roku życia na udzielenie wszelkich Usług wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a gdy Osoba uprawniona nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe- zezwolenie sądu opiekuńczego.
 2. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. W przypadku Osoby uprawnionej, która nie ukończyła 18 roku życia, rodzice są zobowiązani towarzyszyć takiej Osobie uprawnionej w trakcie wykonywania Usługi.
 3. Jeżeli realizacja Usługi nie wymaga ingerencji w integralność fizyczną Osoby uprawnionej, która nie ukończyła 18 roku życia, zgodę na przeprowadzenie takiej Usługi może wyrazić także opiekun faktyczny takiej Osoby uprawnionej. W tym celu opiekun faktyczny jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego Osoby uprawnionej, która nie ukończyła 18 roku życia, na Usługi oraz zgody tego przedstawiciela ustawowego na przekazanie opiekunowi faktycznemu informacji o stanie zdrowia Osoby uprawnionej, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 4. Zarówno przedstawiciel ustawowy jak i opiekun faktyczny Osoby uprawnionej, która nie ukończyła 18 roku życia, przed wyrażeniem zgody na realizację Usługi, są zobowiązani do przedstawienia swojego dokumentu tożsamości określonego w ust. 16 poniżej w celu potwierdzenia ich tożsamości.
 5. Dokumentem potwierdzającym tożsamość Osoby uprawnionej jest najlepiej dowód osobisty lub paszport.
 6. W przypadku braku dowodu osobistego lub paszportu, dopuszczalny jest inny urzędowy dokument ze zdjęciem, zawierający co najmniej imię, nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia.

Takimi dokumentami są:

 • Prawo jazdy;
 • Legitymacja szkolna (dot. osób poniżej 18 roku życia);
 • Legitymacja studencka;
 • Karta pobytu;
 • Profil mTożsamość w aplikacji mObywatel okazany na urządzeniu mobilnym..

KOSZT REALIZACJI USŁUGI Z ZAKRESU PAKIETU

Zdjęcie diagnostyczne (panoramiczne) – bezpłatnie zamiast 90pln

Przegląd stomatologiczny – 100 pln

Pakiet pełnej higienizacji – 300pln zamiast 400pln

Z pakietem dodatkowy rabat na wybielanie 15%.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z realizacją Usługi, Mediss prowadzi dokumentację medyczną Osoby uprawnionej.
 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposób jej udostępniania Osobom uprawnionym, przedstawicielom ustawowym Osób uprawnionych i osobom trzecim określają właściwe przepisy prawa.
 3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej i ich wydanie następuje za pokwitowaniem wnioskodawcy, a w przypadkach określonych w przepisach prawa również na koszt wnioskodawcy.
 4. Dokumentacja związana z realizacją Usługi sporządzana jest w języku polskim, poza przypadkami, gdy przepis prawa przewiduje możliwość sporządzenia dokumentacji medycznej w języku łacińskim.
 5. Mediss wyda Nabywcy, nie będącemu Osoba uprawnioną ani przedstawicielem ustawowym danej Osoby uprawnionej, dokumentację medyczną danej Osoby uprawnionej wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia Osoby uprawnionej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 2. Reklamacje dotyczące:
  a) obsługi rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych,
  b) kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 15 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji
 3. Reklamacja powinna być kierowana do Mediss i zawierać zwięzły opis nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności.
 4. Mediss udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, ewentualnie w formie elektronicznej, gdy osoba składająca reklamację wyrazi zgodę na jej zastosowanie lub gdy reklamacja wpłynęła w na adres e-mail.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa ust. 2, Mediss:

  i.wyjaśni przyczynę opóźnienia
  ii.wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
  iii.określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Pakietu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach Usługi nie łączy się z żadnymi innymi promocjami ani rabatami udzielanymi przez Mediss na jakiekolwiek inne usługi.
 3. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1.

Załącznik nr 1

 1. ,,Grudniowy Pakiet Zdrowotny” upoważnia do skorzystania z 1 (jednej) wizyty- konsultacji stomatologicznej, wykonania zdjęcia panoramicznego z jednego zabiegu higienizacji oraz dodatkowo z jednego zabiegu wybielania z dodatkowym rabatem.

Oferta: 

Zdjęcie diagnostyczne (panoramiczne) – bezpłatnie zamiast 90pln

Przegląd stomatologiczny – 100 pln

Pakiet pełnej higienizacji – 300pln zamiast 400pln

Z pakietem dodatkowy rabat na wybielanie 15%. 

2.Konsultacja stomatologiczna obejmuje: wywiad, poradę lekarza stomatologa wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutyczne, badanie stomatologiczne oraz zdjęcie panoramiczne.

 1. Konsultacja jest świadczona zgodnie ze standardem przyjętym w placówce, w której konsultacja jest realizowana. Wizyty odbywają się w placówkach Mediss przy ul.Słowackiego oraz ul.Rakoczego w Gdańsku.
 2. Wizyty na konsultację stomatologiczną, zabieg higienizacji oraz wybielanie umawiane są jako trzy odrębne wizyty i mogą odbyć się w odrębnych terminach.
 3. Realizacja konsultacji odbywa się wyłącznie na rzecz Osoby uprawnionej. Osoba uprawniona nie może udostępniać konsultacji innej osobie. Osoba uprawniona ponosi pełną odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną za to, że podane przez niego dane