Gwarancja na usługi stomatologiczne

Usługi wykonane w całości w naszych gabinetach objęte są gwarancją.

Leczenie zachowawcze–wypełnienia:


 • gwarancja 1 rok przy prawidłowym zgryzie,
 • gwarancja 6 m-cy dla wypełnień w zębach mlecznych,
 • gwarancja 3 m-ce dla wypełnień w zębach martwych lub gdy wypełnienie obejmuje więcej niż 50% objętości zęba.

Leczenie protetyczne:


 • gwarancja 1 rok na wkłady koronowo-korzeniowe,
 • gwarancja 2 lata na uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome.

Dla prac protetycznych gwarancja uzyskuje ważność w momencie zakończenia realizacji planu leczenia protetycznego ustalonego przez lekarza prowadzącego.

Leczenie implantologiczne:


 • gwarancja 10 lat na wszczepiony implant,
 • gwarancja 2 lata na prace protetyczne na implantach.

W przypadku braków w uzębieniu, które nie zostaną uzupełnione, gwarancja zostaje skrócona do 6 miesięcy.

Warunki gwarancji


 • kontrola u lekarza prowadzącego minimum 1 raz do roku, chyba, że lekarz zaleci inaczej,
 • systematyczna higienizacja (scaling, piaskowanie i fluoryzacja) co 6 miesięcy,
 • utrzymywanie higieny jamy ustnej zgodnie z otrzymanymi zaleceniami,
 • niezwłoczne wykonanie zaleceń lekarza prowadzącego zaleconych podczas wizyt kontrolnych.

Gwarancja nie obejmuje:


 • prac tymczasowych, np. korony tymczasowe, protezy natychmiastowe,
 • prac, co do których Pacjent został poinformowany o ograniczonej, bądź braku gwarancji i zostały one wykonane na życzenie Pacjenta,
 • protez naprawianych, bądź klejonych poza Mediss Dental Clinic.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:


 • niestosowania się do zaleceń w zakresie higieny jamy ustnej,
 • niestosowania się do zaleceń w zakresie zaleceń i wskazań lekarza prowadzącego,
 • niestawiania się na wizyty kontrolne,
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • uszkodzeń koron zębowych pomiędzy wizytami zębów w trakcie leczenia kanałowego,
 • uszkodzeń koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym, których nie odbudowano protetycznie,
 • uzupełnienia jedynie części braków zębowych i w konsekwencji przeciążenia strefy uzupełnionej protetycznie,
 • zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • poprawek wykonanych w innych gabinetach stomatologicznych,
 • choroby, mającej niekorzystny wpływ na kondycję jamy ustnej i uzębienia Pacjenta, np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza).

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek dolegliwości będącej skutkiem leczenia stomatologicznego, Pacjent powinien niezwłocznie stawić się u lekarza prowadzącego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu wystąpienia wady, bądź dyskomfortu.
Gwarancja nie obejmuje kosztów dotarcia pacjenta do Mediss Dental Clinic.